Pisma fazy zamówienia

Zamówienie –jest zobowiązaniem odbiorcy do zakupienia wyszczególnionych w zamówieniu towarów po określonej cenie, na podanych warunkach dostawy i płatności.
Zamówienie powinno zawierać: określenie towaru, ilość, jakość, cenę, ogólną sumę do zapłaty, potwierdzenie proponowanych w ofercie warunków dostawy i płatności.
Zamówienie to pismo sporządzone, z reguły, na specjalnym druku przez odbiorcę. Chociaż może być sporządzone na blankiecie korespondencyjnym, na formularzu własnym lub na formularzu dostawcy, jeżeli jest załączony do oferty. Należy pamiętać, że nie wszystkie rubryki zamówienia muszą być wypełnione w każdej sytuacji. Po otrzymaniu zamówienia dostawca potwierdza jego przyjęcie.

Właściwe stosunki handlowe między dostawcą a odbiorcą nawiązywane są za pomocą umów.
Umowa o dostawę zawierana jest:
– poprzez złożenie zamówienia potwierdzonego przez dostawcę,
– poprzez zawarcie umowy w formie aktu podpisanego przez dostawcę i odbiorcę lub ich pełnomocników,
– poprzez pisemne potwierdzenie odbiorcy informujące o przyjęciu warunków proponowanych w ofercie.

Awizo dostawy

– dokument wysyłany do klienta, informujący o zbliżającej się dostawie, zawierający często ETA (oczekiwany czas przybycia).