Regulamin rekrutacji 2019/20 dla absolwentów szkoły podstawowej

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

TECHNIKUM NR 3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 5

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego
w Dąbrowie Górniczej odbywa się na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe
  (Dz.U z 2017r. poz. 60 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe (Dz.U z 2018r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz.610)
 4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28.12.2018r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020
 5. Decyzja Nr OA-OR.110.1.6 2019 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych tj.czteroletniego liceum ogólnokształcącego,pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020
 6. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

 

 1. Proces rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych – Technikum nr 3
  jak  i  Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 5 na rok szkolny 2019/2020 będzie dokonywany drogą elektroniczną w formie rekrutacji elektronicznej obowiązującej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
 2. Na rok szkolny 2019/2020 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

 

Kierunki kształcenia w Technikum nr 3 w roku szkolnym 2019/2020
Technik ekonomista
Technik przemysłu mody
Technik hotelartswa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik usług fryzjerskich
Technik logistyk
Technik organizacji turystyki

 

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych

 

w roku szkolnym 2019/2020

Fryzjer
Kucharz

 

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne w procesie rekrutacji do klas pierwszych prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
 3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje ilość uzyskanych punktów.
 4. Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych Ilość punktów
celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia Punktacja
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi           18 pkt
Aktywność społeczna, w tymna rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu                          3 pkt

 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Przedmiot Ilość punktów
Język polski

 

Matematyka

wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
Język obcy nowożytny wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Przedmiot Ocena Punktacja
 

 

język polski

matematyka

 

celujący 35punktów
bardzo dobry 30 punktów
dobry 25 punktów
dostateczny 15 punktów
dopuszczający 10 punktów
 

 

 

język obcy nowożytny

celujący 30 punktów
bardzo dobry 25 punktów
dobry 20 punktów
dostateczny 10 punktów
dopuszczający 5 punktów

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 2. a)  wielodzietność rodziny kandydata
 3. b)  niepełnosprawność kandydata
 4. c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 5. d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 6. e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 7. f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 8. g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Przedmioty punktowane w Technikum nr 3 i Szkole Branżowej I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego.

 

 

TECHNIKUM  NR  3

Zawód Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji   Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia Języki obce
Język wiodący Język dodatkowy
Technik ekonomista język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Fizyka  – 180 godzin

Matematyka  – 180 godzin

Język angielski

 

 

Język francuski
Technik przemysłu mody język polski,
matematyka,
język angielski,
plastyka
Chemia  – 180 godzin

Język angielski – 180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik organizacji turystyki język polski,
matematyka,
geografia,
język angielski
Geografia– 180 godzin

Język angielski – 180 godzin

Język angielski Język niemiecki
Technik żywienia i usług gastronomicznych język polski,
matematyka,
język angielski,
biologia
Biologia – 180 godzin

Język angielski   – 180 godzin

Język angielski Język włoski
Technik usług fryzjerskich język polski,
matematyka,
język angielski,
plastyka
Chemia  – 180 godzin

Język angielski  – 180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik logistyk język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Geografia  -180 godzin

Język angielski – 180 godzin

Język angielski Język niemiecki lub język rosyjski
Technik hotelarstwa język polski,
matematyka,
biologia ,
język angielski
Biologia  – 180 godzin

Język angielski – 180 godzin

Język angielski Język niemiecki lub włoski

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych

Zawód Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji Język obcy
Fryzjer język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Język angielski lub niemiecki
Kucharz język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Język angielski lub niemiecki

 

 1. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do oddziału potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
 • oryginał lub kserokopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów (oryginały lub poświadczone kopie):

– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

-orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków rodziny kandydata,

-oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

-dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki
  w Technikum Nr 3 lub w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych
  w określonym zawodzie ( skierowania wydawane są przez Dyrektora Szkoły),

 

 1. Harmonogram rekrutacji
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od  13 maja 2019 r.

 

do 25 czerwca 2019 r.

Od 26  lipca 2019 r.

 

do 30 lipca 2019 r.

   2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. Od 21 czerwca 2019 r .

 

do 25 czerwca 2019 r.

———————————————
  3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy Do 15 lipca 2019 r.

 

 

Do 20 sierpnia 2019r.

 

 

  4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019r.

 

 

  5 Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły
Od 16 lipca 2019 r.

 

Do 18 lipca 2019 r.

 

 

 Od 21 sierpnia 2019 r.

 

Do 29 sierpnia 2019 r.

6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu Od 16  lipca do 24 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

od 21 sierpnia  do 29 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
25 lipca 2019 r.

 

 

 

Do 30 sierpnia 2019 r.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem,

 

Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Klauzula informacyjna

dla rodzica/prawnego opiekuna – proces rekrutacji

Pobierz klauzulę