Technik Ekonomista

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

TECHNIK EKONOMISTA

 Innowacja ” E-biznes. Firma w sieci”

Technik ekonomista to zawód uniwersalny  i ponadczasowy. Daje podstawy sukcesu we wszystkich niemal dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Znajomość ekonomii, zasad gospodarowania finansami i praw rządzących biznesem umożliwia rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy  w dowolnej branży.

Każda firma, niezależnie od profilu działalności potrzebuje specjalistów w zakresie gospodarki finansowej, prowadzenia dokumentacji czy też spraw kadrowo-płacowych. Świat biznesu potrzebuje menadżerów i finansistów.

Każda rola zawodowa, czy społeczna wymaga racjonalnego gospodarowania, kalkulowania opłacalności, szacowania nakładów i efektów i tak naprawdę sprowadza się do znajomości podstaw ekonomii.

Kształcenie w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA:

  • realizowane jest w cyklu pięcioletnim dla absolwentów szkół podstawowych
  • umożliwia uzyskanie kwalifikacji  dla zawodu:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Po zdaniu egzaminów z w/w kwalifikacji absolwent po ukończeniu szkoły uzyskuje zawód:

 Technik ekonomista

  • daje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach pokrewnych :

Technik prac biurowych – po zdaniu egzaminu z kwalifikacji EKA.06. Wykonywanie prac biurowych .

Technik rachunkowości – po zdaniu egzaminu z kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

Tak więc jeden cykl kształcenia i szansa na trzy zawody

  • gwarantuje wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Umiejętności te przygotowują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty  i  przystępuje do egzaminu maturalnego.  Może kontynuować naukę na różnych kierunkach studiów wyższych  lub podjąć pracę zgodnie z wyuczonym zawodem.  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • Język angielski – 180 godzin
  • Geografia – 180 godzin

Języki obce:

  1. Język angielski – wiodący, kontynuacja
  2. Język francuski – od podstaw

         UWAGA W ROKU SZKOLNYM 2021/22 wprowadzamy innowację pedagogiczną w zawodzie

Technik ekonomista – Innowacja ” E-biznes. Firma w sieci” – 4 godziny w cyklu w kształcenia.

Autor: Michalina Miśkiewicz-Brzęczek.

Opis innowacji: Wprowadzona do kierunku „Technik Ekonomista” innowacja „E-biznes. Firma w sieci” łączy zagadnienia praktyczne oparte na rzetelnej wiedzy teoretycznej, która daje możliwość zapoznania się z ekonomicznymi, społecznymi i technologicznymi uwarunkowaniami e-biznesu. Absolwent kierunku poszerzonego o powyższą innowację będzie posiadał wiedzę m.in. z zakresu przygotowania przedsięwzięcia w gospodarce cyfrowej, pozna zasady realizacji projektów biznesowych z wykorzystaniem Internetu, nauczy się wykorzystywać różnego rodzaju portale informacyjne i społecznościowe w działalności gospodarczej, a także zyska umiejętność analizy zachowań i potrzeb klientów w Internecie. Dzięki praktycznemu podejściu z łatwością przyswoi zagadnienia z dziedziny e-marketingu. Nabyte kompetencje pozwolą na swobodne poruszanie się w sieci, a także mogą stać się w przyszłości podstawą do założenia i skutecznego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo w pięcioletnim okresie nauczania Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
E-biznes. Firma w sieci 1 1 1 1 4 120  

Możliwości zatrudnienia:

Technik ekonomista prowadzi dokumentację w jednostce organizacyjnej oraz  gospodarkę finansową i sprawy kadrowo – płacowe, rozlicza podatki, analizuje przychody i koszty, sporządza sprawozdania finansowe, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy oraz dokonuje ich analizy.   Może samodzielnie wykonywać lub organizować zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów, towarów   i wyrobów gotowych oraz sprzedaży produktów, towarów i usług,

Technik ekonomista może być również  zatrudniony w działach reklamy i marketingu, w komórkach finansowo-księgowych dużych firm, w biurach rachunkowych oraz w jednostkach użyteczności  publicznej (urzędy miast i gmin, zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe itp.)

Ponadto, zawód ten gwarantuje wystarczający zasób wiedzy i umiejętności do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej czyli do tzw. samozatrudnienia.

Szkoła posiada specjalistyczną pracownię ekonomiczną wyposażoną w komputery z oprogramowaniem finansowo-księgowym.

Skip to content