Praktyczna nauka zawodu

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Kierownik praktycznej nauki zawodu: mgr inż. Mariola Nowak

Godziny pracy:

Poniedziałek 12.00 – 17.00

Wtorek kontrola praktyk

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek kontrola praktyk

Piątek 8.00 – 14.00

 

Gabinet kierownika praktycznej nauki zawodu znajduje się na pierwszym piętrze, pokój 104

 

Serdecznie zapraszam Mariola Nowak

PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW

PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Klasa Miejsce praktyki Liczba tygodni Termin praktyki
II Tot Biura podróży  4 30.09.2019 – 25.10.2019
III Hot/Mod Obiekty hotelarskie Zakłady krawieckie Hot – 4

Mod – 4

9.03.2020 – 3.04.2020
III Log Firmy logistyczne 4 9.03.2020 – 3.04.2020
III TE/Fryz

 

Salony fryzjerskie

Dział księgowości / biura rachunkowe

4 9.03.2020 – 3.04.2020
III TE/Fryz ZUS Dąbrowa Górnicza 2 każdy piątek w I semestrze 6.09.2019 – 21.12.2019
III TŻ Restauracje / lokale gastronomiczne 4 30.09.2019 – 25.10.2019

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE UCZNIÓW

1 FRYZJER – poniedziałek

2 FRYZJER – wtorek (klasa 2 F/K – kucharze mają tylko przedmioty zawodowe), czwartek

2 KUCHARZ – czwartek

3 FRYZJER – środa, piątek

3 KUCHARZ – środa, piątek

III Te/Fryz Praktyka zawodowa odbywać się będzie w I semestrze 1 dzień w tygodniu (zawód: technik ekonomista) oraz w II semestrze miesięczna praktyka

 

Dzienniczek praktyki zawodowej

Dzienniczek praktyki zawodowej dla wszystkich uczniów kształcących się we wszystkich zawodach W dzienniczku praktyki zawodowej uczeń powinien dokumentować wykonywane zadania. Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.

Rzetelność prowadzenia dzienniczka jest jednym z kryteriów oceny praktyki zawodowej, której dokonuje zakładowy opiekun praktyki.

Dzienniczek praktyki zawodowej składa się z trzech części:

– strony tytułowej,

– stron środkowych,

– strony ostatniej.

Stronę tytułową i środkowe wypełniają uczniowie, stronę ostatnią dzienniczka wypełniają zakładowi opiekunowie. Strony środkowe przeznaczone są na dokumentowanie przebiegu praktyki w kolejnych dniach.

Pobierz: Wzór dzienniczka

KONKURS NA PRAKTYKANTA ROKU

Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, odbywających praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne.

Warunkiem zdobycia tego tytułu jest:

– wzorowa frekwencja na praktyce,

– wzorowa postawa i zaangażowanie,

– wysoka ocena pracodawcy,

– pozytywna opinia kierownika praktycznej nauki zawodu.

Życzymy wytrwałości w dążeniu do celu. Uzyskany w wyniku konkursu dyplom stanowi formę referencji i może zostać wykorzystany w Twoim CV.

Honorowy tytuł czeka na ciebie. Uroczyste wręczenie odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

w Zespole Szkół Ekonomicznych

w Dąbrowie Górniczej

 

I Postanowienia ogólne.

 1. Zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży.
 2. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DZ.U. nr 244 poz. 1626).
 3. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.
 4. Praktykant zostaje zobowiązany do postępowania zgodnie z w/w przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest więc świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
 5. Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi/praktyką zawodową odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły oraz Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu.
 6. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykachzawodowych, zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
 7. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w czasie ferii. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie ferii odpowiednio skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniówodbywających praktyki.
 8. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.

 

II Przygotowanie miejsca praktycznej nauki zawodu.

 1. Podstawą odbywania praktyki zawodowej i zajęć praktycznych jest umowa między szkołą, a zakładem pracy.
 2. Kierownik praktycznej nauki zawodu przygotowuje umowy między szkołą, a zakładami pracy. Do każdej umowy o praktyczną naukę zawodu dołączony jest skrócony program praktyk zawodowych/zajęć praktycznych. Na wniosek pracodawcy dostarczony zostaje program praktyk zawodowych/zajęć praktycznych w pełnym brzmieniu.
 3. Kierownik praktycznej nauki zawodu przygotowuje harmonogram praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.
 4. Uczniowie kierowani na praktykę zawodową i zajęcia praktyczne powinni posiadać:

4.1 Umowę o praktykę zawodową/zajęcia praktyczne

4.2 Program praktyk/zajęć praktycznych

4.3 Dzienniczek praktyk zawodowych/zajęć praktycznych.

 1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
 2. Uczeń, który nie zalicza praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może odbywać praktykę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 3. W czasie odbywania praktyki zawodowej i zajęć praktycznych przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktycznej nauki zawodu, pod względem:

7.1 Dyscypliny pracy uczniów i słuchaczy.

7.2 Zgodności prowadzenia zajęć z programem.

7.3 Przestrzegania przepisów bhp, prawa pracy.

 

 

 

III Obowiązki szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu

 

 1. Nadzór nad realizacją programu praktycznej nauki zawodu.
 2. Współpraca z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
 3. Szkoła zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk.
 5. Na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego szkoła zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły, mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom. O możliwości wnioskowania rodzice/prawni opiekunowie zostają poinformowani podczas pierwszego zebrania rodziców klas pierwszych.
 6. Na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego szkoła zapewnia w miejscach praktycznej nauki zawodu poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40% diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
 7. Szkoła przygotowuje kalkulację kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ prowadzący środków finansowych.

 

IV Obowiązki podmiotów przyjmujących uczniów/młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu

 1. Zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności:

1.1 Stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt,  narzędzia.

1.2 Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku.

1.3 Nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące na danym stanowisku.

1.4 Pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

1.5 Dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych.

 1. Zapoznają uczniów/młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Sporządzają w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu dokumentację powypadkową.
 3. Powiadamia szkołę o naruszeniu przez uczniów lub młodocianych pracowników regulaminu pracy.
 4. Zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na statkach morskich i śródlądowych dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem.

 

V Prowadzenie dzienniczka praktyk.

 1. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk i dzienniczka zajęć praktycznych na bieżąco oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i systematyczności dokonywanych wpisów.
 2. W każdym dniu praktyk/zajęć praktycznych uczeń opisuje wykonywane czynności.
 3. Pierwszego dnia praktyki/zajęć praktycznych uczeń przedkłada dzienniczek instruktorowi praktycznej nauki zawodu lub opiekunowi praktyk/zajęć praktycznych w celu wstawienia pieczątki i złożenia podpisu.

 

VI Ocenianie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

 

 1. Ocenianiu podlega:

1.1 Stopień umiejętności i wiedzy określony programem praktyk zawodowych/zajęć praktycznych,

1.2 Dokumentacja praktyk zawodowych/zajęć praktycznych (dzienniczek praktyk),

1.3 Obecności na praktyce zawodowej/zajęciach praktycznych.

 1. Ocenę z praktyki zawodowej ustala się w ostatnim dniu praktyki zawodowej.

3.Ocenę końcową (okresowa i roczna) z zajęć praktycznych wystawia instruktor praktycznej nauki zawodu/opiekun zajęć praktycznych.

 1. Instruktor praktycznej nauki zawodu/opiekun praktyk wpisuje ocenę wraz z uzasadnieniem w ostatnim dniu praktyk odbywanych przez ucznia Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Pod uzasadnieniem składa swój podpis oraz pieczątkę zakładu.
 2. Ocena z zajęć praktycznych powinna być wystawiona nie później niż 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. W okresie do 3 dni od wystawienia oceny z zajęć praktycznych uczeń zobowiązany jest

złożyć osobiście ocenę oraz dzienniczek praktyk u wychowawcy klasy, który przekazuje do kierownika praktycznej nauki zawodu.

 1. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z wymaganej dokumentacji otrzymuję ocenę niedostateczną.
 2. W szczególnych przypadkach ocenę z zajęć praktycznych/praktyki zawodowej może

wystawić kierownik praktycznej nauki zawodu, po zasięgnięciu informacji w miejscu odbywania przez ucznia praktyk/zajęć praktycznych i opinii wychowawcy klasy.

 1. Niezaliczenie praktycznej nauki zawodu następuje w przypadku:

9.1Niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia zajęć praktycznych/praktyk zawodowych

9.2 Nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50%

9.3 Samowolnej zamiany miejsca odbywania zajęć praktycznych/praktyki zawodowej

9.4 Braku wymaganej dokumentacji zajęć praktycznych/praktyk zawodowych

9.5 Złamania dyscypliny pracy

9.6 Niepodporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy

9.7 Uzyskania negatywnej oceny

9.8 Niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu

9.9 Niedostarczenie do wychowawcy dzienniczka zajęć praktycznych/dzienniczka

praktyk wraz z oceną okresową/roczną ustaloną przez pracodawcę

 1. Niezaliczenie zajęć praktycznych/praktyki zawodowej stanowi podstawę niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

 

VII Nieobecność na zajęciach praktycznych.

 

 1. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

1.1 Zwolnienie lekarskie, zwolnienie przez szkołę np. udział w konkursach itp., zwolnienie od rodziców/opiekuna prawnego, wklejone do dzienniczka zajęćpraktycznych/praktyk zawodowych

1.2 Informacja do pracodawcy w pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego

1.3 Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do pracodawcy

1.4 Dostarczenie do wychowawcy klasy kserokopii zwolnienia lekarskiego

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach praktycznych/praktykach zawodowych, uczeń jest zobowiązany najpóźniej dzień przed zajęciami praktycznymi/praktykami zawodowymi poinformować zakład pracy o swojej nieobecności i podać przyczynęnieobecności.

VIII Obowiązki ucznia.

 

1.Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do zajęć praktycznych/praktykizawodowej poprzez:

1.1.Zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez instruktora szkolenia praktycznego/opiekuna praktyk na spotkaniu, które odbywa na pierwszym spotkaniu w zakładzie pracy

1.2 Odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP i p.poż. w miejscu zajęć praktycznych.

1.3Wpisanie/wklejenie do dzienniczka praktyk programu, który będzie realizowany

podczas zajęć praktycznych/praktyki zawodowej.

 1. Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

2.1.Właściwą postawę i kulturę osobistą.

2.2. Właściwy ubiór/wygląd.

2.3.Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy.

2.4.Dostosowanie się do ustalonego przez instruktora szkolenia praktycznego/opiekuna

praktyk obowiązującego harmonogramu zajęć praktycznych

2.5. Rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez instruktora praktycznej nauki zawodu/opiekuna praktyk lub osoby wyznaczonej przez instruktora/opiekuna.

2.6. Systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach zajęć praktycznych/praktyk zawodowych.

2.7.Uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka, na podstawie obecnościi opanowanych wiadomości i umiejętności z praktycznej nauki zawodu.

2.8.Przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka wraz z wpisaną oceną do wychowawcy klasy.

 1. Strój/wygląd.

Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących poprawnego wyglądu przez co rozumie się szczególną dbałość o higienę osobistą. Uczeń powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju:

3.1. Kobiety – strój zgodny z wymaganiami obowiązującymi dla danego zawodu

3.2. Mężczyźni – strój zgodny z wymaganiami obowiązującymi dla danego zawodu.

W czasie odbywania praktyk uczniowie postrzegani są przez klientów firmy jako pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek firmy.

 

IX Postanowienia końcowe.

 

 1. Szkoła prowadzi praktyczną naukę zawodu na podstawie umów zawartych z zakładami pracy lub umów o pracę zawartych z pracodawcą przez uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia będącymi młodocianymi pracownikami.
 2. Kontrolę nad przebiegiem zajęć praktycznych/praktyki zawodowej sprawuje Kierownik

Praktycznej Nauki Zawodu.

 1. Oceny z zajęć praktycznych/praktyki zawodowej wpisuje do dziennika lekcyjnego Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu.

Rozporządzenie o praktycznej nauce zawodu

Nauka zawodu młodocianych

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:

praktycznej – zorganizowanej w zakładzie

i teoretycznej – zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą, a uczniem – młodocianym pracownikiem.

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Warunki zatrudnienia ucznia Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:

1. mieć ukończony 16 rok życia,

2. ukończone gimnazjum,

3. dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w danym zawodzie.

Na naukę zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.

Kandydat na ucznia przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim.

Badania powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez uprawnione do tego celu służby medyczne, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

Uprawnienia do szkolenia uczniów – prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu, bądź wyznaczony przez niego pracownik.

Osoba szkoląca musi wykazać się posiadaniem przynajmniej tytułu mistrza w zawodzie, w którym będzie prowadzona nauka oraz przygotowaniem pedagogicznym uzyskanym w wyniku ukończenia kursu pedagogicznego, zakończonego egzaminem.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu nauki zawodu najlepiej załatwić w cechu.

Przepisy prawne ustalają, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę z młodocianym tj.

1. rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, czas trwania nauki zawodu,

2. miejsce odbywania przygotowania zawodowego,

3. sposób realizacji obowiązku szkolnego,

4. wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Zawarcie umowy – Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisują: pracodawca – właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń – młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun.

Umowy dla młodocianych dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku, gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie.

Wszechstronnej pomocy w zakresie prawidłowego spisania umowy oraz w trakcie trwania nauki zawodu w tym dostarczenia niezbędnej do szkolenia dokumentacji uczniowskiej, szkolącym zakładom mogą udzielić cechy.

Rozwiązanie umowy – Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:

1. nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

2. ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu,

3. reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu,

4. stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych).

Umowa z młodocianym w każdym terminie może być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron. W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego, po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, jeżeli przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy.

Okres nauki zawodu ustalany jest w umowie o pracę i powinien zawierać się w przedziale od 24 do 36 miesięcy.

Nauka kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca ponosi koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie. Finansowanie kosztów egzaminu poprawkowego w kolejnym terminie pozostaje do uznania pracodawcy.

Wynagrodzenie ucznia – Młodociany pracownik – uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

• I rok nauki – nie mniej niż 4 %

• II rok nauki – nie mniej niż 5 %

• III rok nauki – nie mniej niż 6 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej