Szkolenie praktyczne

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Kierownik praktycznej nauki zawodu: mgr inż. Mariola Nowak

Godziny pracy:

poniedziałek: kontrola praktyk

wtorek: 11.30 – 17.00

środa: 8.00 – 14.00

czwartek: kontrola praktyk

piątek: 8.00 – 14.00

Gabinet kierownika praktycznej nauki zawodu znajduje się na pierwszym piętrze, pokój 104

 

Serdecznie zapraszam Mariola Nowak

PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE UCZNIÓW ZSZ

1 FRYZJER – środa (od 9.09)

2 FRYZJER – poniedziałek, czwartek (od 7.09)

3 FRYZJER – wtorek, piątek (od 8.09)

2 KUCHARZ – czwartek (od 10.09)

2 CUKIERNIK – czwartek (od 10.09)

3 KUCHARZ – wtorek, piątek (od 8.09)

II Hot/Tot – praktyka zawodowa odbywać się będzie w każdy piątek (zawód: technik obsługi turystycznej w terminie 4.09.2015 – 22.01.2016);

II Te/Fryz – praktyka zawodowa odbywać się będzie w II semestrze 2 dni w tygodniu (zawód: technik ekonomista);

Dzienniczek praktyki zawodowej

Dzienniczek praktyki zawodowej dla wszystkich uczniów kształcących się we wszystkich zawodach W dzienniczku praktyki zawodowej uczeń powinien dokumentować wykonywane zadania. Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.

Rzetelność prowadzenia dzienniczka jest jednym z kryteriów oceny praktyki zawodowej, której dokonuje zakładowy opiekun praktyki.

Dzienniczek praktyki zawodowej składa się z trzech części:

– strony tytułowej,

– stron środkowych,

– strony ostatniej.

Stronę tytułową i środkowe wypełniają uczniowie, stronę ostatnią dzienniczka wypełniają zakładowi opiekunowie. Strony środkowe przeznaczone są na dokumentowanie przebiegu praktyki w kolejnych dniach.

Pobierz: Wzór dzienniczka

KONKURS NA PRAKTYKANTA ROKU

Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, odbywających praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne.

Warunkiem zdobycia tego tytułu jest:

– wzorowa frekwencja na praktyce,

– wzorowa postawa i zaangażowanie,

– wysoka ocena pracodawcy,

– pozytywna opinia kierownika praktycznej nauki zawodu.

Życzymy wytrwałości w dążeniu do celu. Uzyskany w wyniku konkursu dyplom stanowi formę referencji i może zostać wykorzystany w Twoim CV.

Honorowy tytuł czeka na ciebie. Uroczyste wręczenie odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

w Zespole Szkół Ekonomicznych

w Dąbrowie Górniczej

Rozporządzenie o praktycznej nauce zawodu

Nauka zawodu młodocianych

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:

praktycznej – zorganizowanej w zakładzie

i teoretycznej – zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisywana pomiędzy pracodawcą, a uczniem – młodocianym pracownikiem.

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie. Egzaminy czeladnicze przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Warunki zatrudnienia ucznia Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:

1. mieć ukończony 16 rok życia,

2. ukończone gimnazjum,

3. dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w danym zawodzie.

Na naukę zawodu mogą być przyjęci młodociani pracownicy w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.

Kandydat na ucznia przed zawarciem umowy o pracę w celu nauki zawodu ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim.

Badania powinny być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez uprawnione do tego celu służby medyczne, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.

Uprawnienia do szkolenia uczniów – prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu, bądź wyznaczony przez niego pracownik.

Osoba szkoląca musi wykazać się posiadaniem przynajmniej tytułu mistrza w zawodzie, w którym będzie prowadzona nauka oraz przygotowaniem pedagogicznym uzyskanym w wyniku ukończenia kursu pedagogicznego, zakończonego egzaminem.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego – Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu nauki zawodu najlepiej załatwić w cechu.

Przepisy prawne ustalają, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę z młodocianym tj.

1. rodzaj przygotowania zawodowego: nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, czas trwania nauki zawodu,

2. miejsce odbywania przygotowania zawodowego,

3. sposób realizacji obowiązku szkolnego,

4. wysokość miesięcznego wynagrodzenia.

Zawarcie umowy – Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisują: pracodawca – właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń – młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun.

Umowy dla młodocianych dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku, gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie.

Wszechstronnej pomocy w zakresie prawidłowego spisania umowy oraz w trakcie trwania nauki zawodu w tym dostarczenia niezbędnej do szkolenia dokumentacji uczniowskiej, szkolącym zakładom mogą udzielić cechy.

Rozwiązanie umowy – Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:

1. nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

2. ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu,

3. reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu,

4. stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych).

Umowa z młodocianym w każdym terminie może być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron. W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie u innego pracodawcy, czas odbytej poprzednio nauki zawodu wlicza się młodocianemu do okresu wymaganego do odbycia przygotowania zawodowego, po sprawdzeniu stopnia opanowania zawodu, jeżeli przerwa w nauce zawodu nie trwała dłużej niż 12 miesięcy.

Okres nauki zawodu ustalany jest w umowie o pracę i powinien zawierać się w przedziale od 24 do 36 miesięcy.

Nauka kończy się egzaminem czeladniczym. Pracodawca ponosi koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie. Finansowanie kosztów egzaminu poprawkowego w kolejnym terminie pozostaje do uznania pracodawcy.

Wynagrodzenie ucznia – Młodociany pracownik – uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

• I rok nauki – nie mniej niż 4 %

• II rok nauki – nie mniej niż 5 %

• III rok nauki – nie mniej niż 6 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej