Pomoce dydaktyczne z informatyki

Informatyka

Informatyka podstawowa - klasa I

1. Bezpieczeństwo pracy na komputerze i w sieci Internet

2. Wyszukiwanie informacji w Internecie – Internet jako ocean informacji

3. Wybrane przepisy prawa dotyczące TIK – prezentacje uczniów w Power Point

4 – 5. Znaczenie technologii informacyjnej – prezentacje uczniów w Power Point

6. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących informacji i Internetu

7 – 8. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Formatowanie tabeli arkusza i prezentacja danych na wykresach

9. Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego

10. Opracowywanie grafiki rastrowej

11 – 12. Opracowywanie grafiki wektorowej

13. Wykorzystanie narzędzi programu graficznego do zadań praktycznych

14. Wykorzystanie narzędzi programu graficznego do zadań praktycznych

15. Opracowywanie dokumentu do korespondencji seryjnej

16. Tworzenie dokumentów wielostronicowych oraz folderów reklamowych

17 – 18. Zasady tworzenia relacyjnej bazy danych Tworzenie struktury bazy danych

19. Przygotowywanie formularzy

20. Tworzenie kwerend

21. Zasady tworzenia stron internetowych

22. Tworzenie strony WWW w języku HTML

23. Stosowanie stylów i elementów programowania do tworzenia stron WWW

24. Stosowanie stylów i elementów programowania do tworzenia stron WWW

25. Rozwiązywanie problemów algorytmicznych

26. Prezentacja algorytmów w postaci schematów blokowych

27. Prezentacja algorytmów w postaci schematów blokowych

28. Zapisywanie algorytmów liniowych i z warunkami w języku programowania

29. Zapisywanie algorytmów liniowych i z warunkami w języku programowania

30. Zapisywanie algorytmów iteracyjnych w języku programowania

31. Zapisywanie algorytmów iteracyjnych w języku programowania

32. Zapisywanie algorytmów iteracyjnych w języku programowania

 

Informatyka rozszerzona - klasa II

Działy tematyczne

Reprezentacja danych w komputerze

1-2. Bezpieczeństwo pracy na komputerze i w sieci Internet

3-4. Wprowadzenie do pozycyjnych systemów liczbowych

5. System szesnastkowy i reprezentacja znaków

Kompresja i szyfrowanie danych

8. Algorytmy kompresji stratnej i bezstratnej

9. Algorytmy szyfrowania

10. Rozwiązywanie zadań – ćwiczenia sprawdzające umiejętności i wiedzę uczniów

Komputer i system operacyjny

11 Logiczny model komputera i działanie procesora

12 Systemy operacyjne

Sieci komputerowe

13 – 14 Terminologia sieciowa i warstwowy model sieci.

15. Określanie ustawień sieciowych danego komputera i jego lokalizacji w sieci

16 Zasady administrowania siecią komputerową w architekturze „klient-serwer”

Zadania projektowe

17 – 18 Przygotowanie projektu. Wybrane normy etyczne i prawne dotyczące TIK

19 – 20 Rozwój informatyki i TIK oraz związane z tym szanse i zagrożenia

21 Sprawdzian

Wprowadzenie do tworzenia baz danych

Przygotowanie bazy danych na przykładzie systemu obsługi działalności firmy

Przygotowywanie formularzy i zestawień

28-29 Przygotowanie formularzy i wprowadzanie danych

30-32 Tworzenie kwerendy wybierającej i raportu

33-34 Sprawdzenie wiadomości dotyczących baz danych

Rozwiązywanie problemów algorytmicznych

 

Analiza poprawności działania algorytmów za pomocą programu JavaBlock

41-42 Zasady tworzenia schematów blokowych w programie JB

43 Analiza poprawności działania algorytmów za pomocą JB

Podstawy tworzenia programów

46. Wprowadzenie do obsługi programu Lazarus

47-48. Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym cz.1

49-50. Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym cz. 2

51-52. Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym cz. 3

53-54. Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym cz. 4

55-60. Tworzenie programów w trybie tekstowym 

Informatyka rozszerzona - klasa III

Algorytmy i zależności funkcyjne w arkuszu kalkulacyjnym

1. Zasady bezpieczeństwa stosowane w systemach informatycznych

2. Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym

4. Zastosowanie algorytmów iteracyjnych w rysowaniu fraktali 

5 – 6. Prezentacja zależności funkcyjnych w arkuszu kalkulacyjnym

Wprowadzenie do multimediów

7. Klasyfikacja urządzeń multimedialnych i reprezentacja obrazu w komputerze

8. Reprezentacja dźwięku i obrazów ruchomych w komputerze

9 – 10. Opracowywanie filmu w programach komputerowych

11 – 12. Stosowanie podstawowych narzędzi programu Adobe Photoshop. Wybór fragmentów obrazu oraz praca z maskami

13 -16. Operacje na barwach. Przekształcenia geometryczne, filtry i narzędzie klonowania. Praca z warstwami obrazu i fotomontaże

17 – 18. Tworzenie obrazu w programie Inkscape lub Corel

19 – 22. Rysowanie przestrzenne i warstwy. Przekształcenia w programie Inkscape lub Corel

Opracowywanie tekstu i prezentacji multimedialnych

23. Recenzja dokumentu tekstowego

24 – 25. Typy prezentacji i ich zastosowanie

26. Rozwiązywanie zadań

27. Sprawdzian

Algorytmika i programowanie – usystematyzowanie wiadomości

28 Stosowanie podejścia algorytmicznego do rozwiązywania problemów

29 Tworzenie prostego programu komputerowego

30 – 31 Zapisywanie algorytmu liniowego w postaci programu komputerowego

32  Rozwiązywanie zadań

Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych

33 Algorytmy z warunkami

34 Algorytm sprawdzania warunku istnienia trójkąta

35 Algorytm z warunkami zagnieżdżonymi

36 Algorytm iteracyjny

37 Pętle zagnieżdżone

38 Rozwiązywanie zadań

Stosowanie procedur i funkcji w językach programowania

39 – 42 Procedury i funkcje w wybranym języku programowania 43 Zasięg zmiennej

44. Sposoby przekazywania parametrów oraz rekurencja

45. Zasady programowania i typy danych

46-47. Rozwiązywanie zadań

48. Stosowanie tablic

49. Praca z danymi tekstowymi

50-51 Algorytmy na tekstach

52-56 Rozwiązywanie zadań, sprawdzian (do własnego rozwiązywania)

57-58. Algorytm Euklidesa 

59. Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze

60. Liczby Fibonacciego

61. Schemat Hornera 

Informatyka rozszerzona - klasa III - tematy dostosowane do specyfiki zawodu Technik Przemysłu Mody

Informatyka rozszerzona - klasa IV

Algorytmika i programowanie – usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości

1. Zasady bezpieczeństwa stosowane w systemach informatycznych

2. Znaczenie algorytmów w życiu codziennym, matematyce i technice

3 – 4. Tworzenie algorytmów do założonych problemów

5 – 6. Tworzenie algorytmów rozwiązywania problemów transportowych

7 – 8. Sprawdzanie poprawności działania algorytmów za pomocą aplikacji komputerowych (np. JavaBlock)

9 – 12. Działanie prostych aplikacji tworzonych w wybranym obiektowym języku programowania (np. w programie Delphi, Lazarus). Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym

13 – 14. Struktura programów w trybie tekstowym

15-16. Sposoby wprowadzania danych i wyprowadzania wyników

17-18. Własne typy danych, stałe i stos

19. Losowanie danych

20. Sprawdzanie poprawności danych

21. Przetwarzanie danych typu rekordowego

22. Przetwarzanie plików

23. Rozwiązywanie zadań

24. Wskaźniki i tworzenie zmiennych dynamicznych

25. Tablica dynamiczna

26. Lista jednokierunkowa

27. Drzewo binarne

28. Programowanie modularne i tworzenie własnych modułów

29. Podstawowe pojęcia programowania obiektowego i definiowanie klas

30. Cechy programowania obiektowego

31. Rozwiązywanie zadań

32. Wieże Hanoi

33. Przykłady algorytmów sortowania i przeszukiwanie binarne

34. Zamiana liczb między dowolnymi systemami pozycyjnymi

35. Przykłady algorytmów na liczbach naturalnych

36. Szybkie podnoszenie do potęgi

37. Algorytmy badające własności geometryczne

38. Reprezentacja danych numerycznych w komputerze

39. Właściwości arytmetyki komputerowej, błędy obliczeń i stabilność algorytmów

40. Przykłady algorytmów numerycznych

41. Wprowadzenie do dynamicznego przetwarzania stron

42-43. Pisanie skryptów w języku PHP

44. Przesyłanie danych za pomocą formularzy HTML

45. Korzystanie z baz danych z poziomu PHP

46-48. Tworzenie prostej księgi gości

49-50. Rozwiązywanie zadań

51-52. Tworzenie praktycznego projektu

53-55. Zastosowanie poznanych narzędzi do tworzenia aplikacji

56-59. Ćwiczenia praktyczne

60. Podsumowanie wykonanych prac i ocena poprawności działania projektu

Informatyka rozszerzona - klasa IV - Ćwiczenia z logistyki

 

Obsługa informatyczna w turystyce

 

Pracownia obsługi informatycznej

Pracownia techniki biurowej

Pracownia techniki biurowej - klasa II

1 Organizacja pracy biurowej

2 Informacja jako główny efekt pracy biurowej

3 Informacja i jej rola w procesie decyzyjnym

4 Struktura organizacyjna jednostki

5 Zarządzanie i kierowanie

6 Korespondencja przedsiębiorcy

7 Zasady redagowania pism

8 Blankiety korespondencyjne

9 Stosowanie skrótów i skrótowców

10 Elementy składowe pisma

11 Układy pism: blokowy a’linea

12 Sporządzanie pism na blankietach korespondencyjnych

13 Pisma z tytułem: protokół, sprawozdanie, notatka służbowa

14 Inne pisma z tytułem

15 Korespondencja wewnętrzna przedsiębiorcy

16 Dokumenty związane z poszukiwaniem pracy

17 Sporządzanie listu motywacyjnego i curriculum vitae

18 Korespondencja związana z nawiązaniem stosunku pracy

19 Korespondencja związana z trwaniem stosunku pracy

20 Dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę

21 Rozwiązanie umowy o pracę świadectwo pracy

22 Redagowanie pism handlowych

23 Pisma występujące w transakcjach kupna-sprzedaży

24 Pisma fazy zamówienia

25 Pisma fazy dostawy

26 Pisma fazy weryfikacji dostawy

27 Projektowanie ogłoszeń

28 Tworzenie formularzy w programie WORD

29 Tworzenie formularzy w programie EXCEL

30 Opracowanie materiałów reklamowych firmy – zaproszenia, blankiety reklamowe, plakaty

31 Opracowanie materiałów reklamowych firmy- wywieszki, ulotki, wizytówki

32 Typowe prace biurowe na przykładzie sekretariatu

33 Środki techniczne w pracy biurowej

34 Urządzenia do przekazywania informacji

35 Inne środki techniczne

36 Instrukcje obsługi sprzętu biurowego

37 Instalowanie programów komputerowych

38 Środki łączności: fax, telefax, komputer z Internetem, poczta elektroniczna

39 Sprzęt kopiujący: drukarka, skaner

40 Pomocniczy sprzęt biurowy: laminator, bindownica, gilotyna, niszczarka

41 Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego

42 Kultura osobista w miejscu pracy

43 Ogólne zasady i normy zachowania w miejscu pracy

44 Warunki skutecznej komunikacji

45 Wpływ pracownika na kształtowanie wizerunku firmy

46 Sztuka negocjowania i rozwiązywania konfliktów

47 Sposoby radzenia sobie ze stresem

48 Organizacja przyjęć i spotkań służbowych

49 Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem

50 Proces przeprowadzania badania statystycznego – wyszukiwanie informacji statystycznych w Internecie

51 Opracowanie materiału statystycznego

52 Prezentowanie materiału statystycznego

53 Sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym

54 Obliczanie miar tendencji centralnej za pomocą arkusza kalkulacyjnego: średnia arytmetyczna, mediana, dominanta

55 – 56 Analiza struktury zbiorowości. Wskaźniki struktury

57 Sporządzanie wykresów – prezentacja wyników obliczeń

58 Analiza dynamiki zjawisk: obliczanie przyrostu absolutnego, obliczanie przyrostu względnego, obliczanie tempa wzrostu, obliczanie indeksów

59 Analiza rozproszenia: wariancja, odchylenie standardowe

60 Analiza współzależności: obliczanie współczynników korelacji, układanie tablic korelacyjnych, metoda graficzna w analizie korelacji

61 Zastosowanie statystyki w praktyce gospodarczej

62 – 66 Wykorzystanie pakietu EXCEL do rozwiązywania zadań praktycznych

67 – 68 Wykorzystanie programu WORD

69 – 72 POWER POINT – prezentacja danych