Regulamin rekrutacji uczniów 2020/21

Regulamin rekrutacji 2020/21

dla absolwentów szkoły podstawowej

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

TECHNIKUM NR 3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 5


NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego
w Dąbrowie Górniczej odbywa się na podstawie:

 1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól
  i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz.1737).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
 1. Proces rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych – Technikum nr 3
  jak  i  Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 5 na rok szkolny 2020/2021 będzie dokonywany drogą elektroniczną w formie rekrutacji elektronicznej obowiązującej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
 2. Na rok szkolny 2020/2021 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

Kierunki kształcenia w Technikum nr 3 w roku szkolnym 2020/2021

Technik ekonomista
Technik przemysłu mody
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik usług fryzjerskich
Technik logistyk
Technik organizacji turystyki

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych

w roku szkolnym 2020/2021

Fryzjer
Kucharz
 1. Postępowanie kwalifikacyjne w procesie rekrutacji do klas pierwszych prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
 3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje ilość uzyskanych punktów.
 4. Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych Ilość punktów
celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia Punktacja
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem
o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi           18 pkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu                          3 pkt

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Przedmiot Ilość punktów
Język polski

 

Matematyka

wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35
Język obcy nowożytny wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Przedmiot Ocena Punktacja
 

 

język polski

matematyka

 

celujący 35 punktów
bardzo dobry 30 punktów
dobry 25 punktów
dostateczny 15 punktów
dopuszczający 10 punktów
 

język obcy nowożytny

celujący 30 punktów
bardzo dobry 25 punktów
dobry 20 punktów
dostateczny 10 punktów
dopuszczający 5 punktów
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 3. a)  wielodzietność rodziny kandydata
  b)  niepełnosprawność kandydata
  c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Przedmioty punktowane w Technikum nr 3 i Szkole Branżowej I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego.

TECHNIKUM  NR  3

Zawód Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji  Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia Języki obce
Język wiodący Język dodatkowy
Technik ekonomista język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Język angielski  – 180 godzin

Matematyka  – 180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik przemysłu mody język polski,
matematyka,
język angielski,
plastyka
Chemia  – 180 godzin

Język angielski – 180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik organizacji turystyki język polski,
matematyka,
geografia,
język angielski
Geografia– 180 godzin

Język angielski – 180 godzin

Język angielski Język niemiecki
Technik żywienia i usług gastronomicznych język polski,
matematyka,
język angielski,
biologia
Biologia – 180 godzin

Język angielski   – 180 godzin

Język angielski Język włoski
Technik usług fryzjerskich język polski,
matematyka,
język angielski,
plastyka
Chemia  – 180 godzin

Język angielski  – 180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik logistyk język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Geografia  -180 godzin

Język angielski – 180 godzin

Język angielski Język niemiecki lub język rosyjski
Technik hotelarstwa język polski,
matematyka,
biologia ,
język angielski
Biologia  – 180 godzin

Język angielski – 180 godzin

Język angielski Język niemiecki lub włoski

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych

Zawód Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji Język obcy
Fryzjer język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Język angielski lub niemiecki
Kucharz język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia
Język angielski lub niemiecki

 

 1. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do oddziału potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
 • oryginał lub kserokopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów (oryginały lub poświadczone kopie):

– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-orzeczenie wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

– orzeczenie dotyczące niepełnosprawności członków rodziny kandydata,

-oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

-dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może złożyć za pomocą jednej z niżej wymienionych form:

 1. osobiście w szkole pierwszego wyboru, w sekretariacie ds. uczniowskich pokój nr 5, pn.-pt. w godzinach 8.00-15.00
 2. w formie elektronicznej na adres szkołyzse@dabrowa-gornicza.pl w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail.
 3. w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki w Technikum Nr 3 lub w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w określonym zawodzie ( skierowania wydawane są przez Dyrektora Szkoły),
 1. HARMONOGRAM REKRUTACJI: 

  W związku z obecną sytuacją terminy rekrutacji ogłoszone przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr WE–KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021 są nieaktualne.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół
dla młodzieży z dnia 19 maja 2020r.

       NOWE TERMINY uwzględnia poniższy harmonogram:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
   1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od  15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

   2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły. Od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
   3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje.
Od 31 lipca 2020 r.

do 04 sierpnia 2020r do godz.. 15.00

   4 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach. Do 04 sierpnia 2020 r.
   5 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 11 sierpnia 2020r
  6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r.
   7 Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły Od 15 czerwca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

   8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego * zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu Od 13  sierpnia 2020r

 

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

   9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 22 sierpnia 2020 r.
2 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
3 Wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
4 Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły

 * W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym Dyrektora Szkoły w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15. 00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie należy złożyć Dyrektorowi Szkoły, do której uczeń został przyjęty nie później niż do dnia 25 września 2020 r. Niezłożenie w tym terminie zaświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją
z kontynuowania nauki w szkole.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki można składać elektronicznie. 

  2. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

3. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Skip to content