Regulamin rekrutacji uczniów

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

TECHNIKUM NR 3

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Nr 5
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

 

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego
w Dąbrowie Górniczej odbywa się na podstawie:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017r. poz. 60).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017r. poz. 59).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r.( Dz. U 2017r. poz. 586) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
 4. Postanowienie. Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31.01.2018r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły
  I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 1. Proces rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych – Technikum nr 3
  jak  i  Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2018/2019 będzie dokonywany drogą elektroniczną w formie rekrutacji elektronicznej obowiązującej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
 2. Na rok szkolny 2018/2019 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

 

Kierunki kształcenia w Technikum nr 3 w roku szkolnym 2018/2019
Technik ekonomista
Technik przemysłu mody
Technik obsługi turystycznej
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik usług fryzjerskich
Technik logistyk

 

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych

w roku szkolnym 2018/2019

Fryzjer
Kucharz

 

 

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne w procesie rekrutacji do klas pierwszych prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje ilość uzyskanych punktów.
 4. Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Ocena z zajęć edukacyjnych Ilość punktów
celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:

Rodzaj osiągnięcia Punktacja
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 pkt

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu a) międzynarodowym 4 pkt

b) krajowym 3 pkt

c) wojewódzkim 2 pkt

d) powiatowym 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi           18 pkt
Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu                          3 pkt

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii
  i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Przedmiot Ocena Punktacja
 

 

 

język polski

matematyka

 

celujący 20 punktów
bardzo dobry 18 punktów
dobry 13 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty
 

 

 

historia

wiedza o społeczeństwie

celujący 20 punktów  

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2

bardzo dobry 18 punktów
dobry 13 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty
 

biologia

chemia

fizyka

geografia

celujący 20 punktów  

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

bardzo dobry 18 punktów
dobry 13 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty
 

 

język obcy nowożytny

celujący 20 punktów
bardzo dobry 18 punktów
dobry 13 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,  przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
  z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
  z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

 

 

Zasady przeliczania na punkty oceny z języka obcego nowożytnego:

Przedmiot Ocena Punktacja
 

język obcy nowożytny

celujący 20 punktów
bardzo dobry 18 punktów
dobry 13 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 3. a)  wielodzietność rodziny kandydata
 4. b)  niepełnosprawność kandydata
 5. c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 6. d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 7. e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 8. f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 9. g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Przedmioty punktowane w Technikum nr 3 i Szkole Branżowej I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego.

 

 

TECHNIKUM  NR  3

Zawód Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji   Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia Języki obce
Język wiodący Język dodatkowy
Technik ekonomista Język polski, matematyka,
max (historia lub geografia),
max (wf  lub WOS)
Historia – 240 godzin

Matematyka – 180 godzin

Język angielski

 

Język francuski lub język niemiecki
Technik przemysłu mody Język polski, matematyka,
max (plastyka lub zajęcia artystyczne),
max (wf  lub WOS lub zajęcia techniczne)
Chemia – 240 godzin

Informatyka – 180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik obsługi turystycznej

 

Język polski, matematyka,
max (biologia lub geografia),
max (wf  lub plastyka)
Geografia – 240 godzin

Język obcy nowożytny– 180 godzin

Język angielski Język niemiecki
Technik żywienia i usług gastronomicznych Język polski, matematyka,
max (biologia lub WOS),
max (wf  lub zajęcia techniczne)
Biologia – 240 godzin

Informatyka – 180 godzin

Język angielski Język włoski lub język francuski
Technik usług fryzjerskich Język polski, matematyka,
max (plastyka lub zajęcia artystyczne),
max (WOS lub wf)
Chemia – 240 godzin

Wiedza o społeczeństwie – 180 godzin

Język angielski Język francuski
Technik logistyk Język polski, matematyka,
max (geografia lub WOS),
max (wf  lub zajęcia techniczne)
Geografia -240 godzin

Matematyka – 180 godzin

Język angielski Język niemiecki lub język rosyjski

 

 

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych

Zawód Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji Język obcy
Fryzjer Język polski, matematyka, plastyka, wychowanie fizyczne Język angielski lub niemiecki
Kucharz Język polski, matematyka, biologia, wychowanie fizyczne Język angielski lub niemiecki

 

 1. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:

 • wniosek o przyjęcie do oddziału potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
 • oryginał lub kserokopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów (oryginały lub poświadczone kopie):

– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,

-orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków rodziny kandydata,

-oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

-dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki
  w Technikum Nr 3 lub w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych
  w określonym zawodzie ( skierowania wydawane są przez Dyrektora Szkoły),
 • karta zdrowia,
 • 2 fotografie,

 

Uwaga:

W szkole na zajęciach praktycznych obowiązują jednolite stroje szkolne, a na zajęciach wychowania fizycznego jednolite koszulki sportowe. Koszt zakupu  ww. strojów ponoszą uczniowie.

 

 1. Harmonogram rekrutacji
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1

 

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od  18 maja 2018 r.

do 18 czerwca 2018 r.

Od 13  lipca 2018 r.

do 17 lipca 2018 r.

   2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego Od 22 czerwca 2018 r .

do 26 czerwca 2018 r.

———————————————
  3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy Do 5 lipca 2018 r.

 

Do 9 sierpnia 2018 r.

 

  4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
06 lipca 2018 r. 10 sierpnia 2018r.

 

  5 Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły 

 

06 lipca 2018 r.
  
 10 sierpnia 2018 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu Od 6  lipca do 12 lipca 2018 r.
  

 

 

 

 

Do 13 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

 

7

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
13 lipca 2018 r.

 

 

Do 14 sierpnia 2018 r.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem,

 

Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.