Technik Ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/20

dla absolwentów gimnazjum

 

Technik ekonomista to zawód uniwersalny  i ponadczasowy. Daje podstawy sukcesu we wszystkich niemal dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Znajomość ekonomii, zasad gospodarowania finansami i praw rządzących biznesem umożliwia rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy  w dowolnej branży.

Każda firma, niezależnie od profilu działalności potrzebuje specjalistów w zakresie gospodarki finansowej, prowadzenia dokumentacji czy też spraw kadrowo-płacowych. Świat biznesu potrzebuje menadżerów i finansistów.

Każda rola zawodowa, czy społeczna wymaga racjonalnego gospodarowania, kalkulowania opłacalności, szacowania nakładów i efektów i tak naprawdę sprowadza się do znajomości podstaw ekonomii.

Kształcenie w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA:

  • realizowane jest w cyklu czteroletnim dla absolwentów gimnazjów
  • umożliwia uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Po zdaniu egzaminów z w/w kwalifikacji absolwent po ukończeniu szkoły uzyskuje zawód –  Technik ekonomista

  • daje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach pokrewnych :

Technik prac biurowych – po zdaniu egzaminu z kwalifikacji EKA.06. Wykonywanie prac biurowych .

Technik rachunkowości – po zdaniu egzaminu z kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

Tak więc jeden cykl kształcenia i szansa na trzy zawody

  • gwarantuje wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Umiejętności te przygotowują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł technika ekonomisty  i  przystępuje do egzaminu maturalnego.  Może kontynuować naukę na różnych kierunkach studiów wyższych  lub podjąć pracę zgodnie z wyuczonym zawodem.  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • Fizyka  – 240 godzin (od klasy drugiej)
  • Matematyka – 180 godzin (od klasy pierwszej)

Języki obce:

  1. język angielski – wiodący, kontynuacja
  2. język niemiecki lub język francuski – od podstaw

Możliwości zatrudnienia:

Technik ekonomista prowadzi dokumentację w jednostce organizacyjnej oraz  gospodarkę finansową i sprawy kadrowo – płacowe, rozlicza podatki, analizuje przychody i koszty, sporządza sprawozdania finansowe, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy oraz dokonuje ich analizy.   Może samodzielnie wykonywać lub organizować zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów, towarów   i wyrobów gotowych oraz sprzedaży produktów, towarów i usług,

Technik ekonomista może być również  zatrudniony w działach reklamy i marketingu, w komórkach finansowo-księgowych dużych firm, w biurach rachunkowych oraz w jednostkach użyteczności  publicznej (urzędy miast i gmin, zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe itp.)

Ponadto, zawód ten gwarantuje wystarczający zasób wiedzy i umiejętności do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej czyli do tzw. samozatrudnienia.

Szkoła posiada specjalistyczną pracownię ekonomiczną wyposażoną w komputery z oprogramowaniem finansowo-księgowym.