INFORMACJA

  INFORMACJA

 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Szczegółowe zasady przyznawania przedmiotowej pomocy , z którymi należy się zapoznać reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r.(Dz.U. z 2020r. poz.1227)

oraz Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r.

Przedmiotowa pomoc udzielana jest na wniosek:

– prawnych opiekunów ucznia

– pełnoletniego ucznia

– nauczyciela

– pracownika socjalnego

– innej osoby , za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Powyższy wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 7 września 2020r.

( Zarządzenie Nr 1215.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.07.2020r.)

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art.127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe , albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ,o którym mowa w art.312 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe

 

Author: ZSE

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content