NOC AGENTÓW

Kochani !!!!
Tylko do jutra można zgłosić się na NOC AGENTÓW, która odbędzie się 2 grudnia 2016 o godz.20:00 i potrwa do 3 grudnia do godziny 6:00 . Zbierajcie drużyne, wypełniajcie karty zgłoszeniowe, załatwiajcie zgodę rodziców i oddajcie je Panu Profesorowi Prajsnarowi.

A to skrót tego co się będzie działo:
RAMOWY PROGRAM ZABAWY „NOC AGENTÓW”:
Godz. 20:00 – 23:00 ……… gra detektywistyczna – uczestnicy podzieleni na pięcioosobowe grupy, będą rozwiązywać zagadki i zadania, które będą punktowane. Zwycięskie Drużyny otrzymają Nagrody i Dyplomy

(3 uczniów ZSE + 2 uczniów gimnazjum)

Godz. 23:30 – 01:00 ……… wspólne przygotowanie i spożycie kolacji na szkolnej kuchni (pod fachowym nadzorem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych)

Godz. 01:00 – 3:00 ……… FILMOWISKO, a dla śpiochów – nocleg

Godz. 03:00 – 6:00 ……… nocleg na sali gimnastycznej, a dla wytrwałych – oglądanie kolejnego filmu

Godz. 06:00 …………………… zakończenie zabawy i powrót do domu *

* możliwy jest wcześniejszy powrót do domu jeżeli Uczestnik zostanie odebrany ze szkoły przez swojego rodzica /prawnego opiekuna

REGULAMIN
zabawy „Noc Agentów” na terenie ZSE w Dąbrowie Górniczej.

1. Organizatorem zabawy jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej.
2. Uczestniczyć w zabawie mogą uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej oraz zaproszeni przez nich goście, którzy spełniają następujące warunki:
– są uczniami gimnazjum
– ukończyli co najmniej 14 lat.
– zostali wpisani przez Organizatora na listę uczestników zabawy.
3. Na listę uczestników zostaną wpisane osoby, o których mowa w punkcie 2 Regulaminu, pod warunkiem że do dnia 25.11.2016 dostarczą do Organizatora zgodę na udział dziecka w zabawie poprawnie wypełnioną we wszystkich punktach oraz podpisaną przez rodzica / prawnego opiekuna.
4. Uczestnicy zabawy oraz ich rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzegania.
5. Zabawa odbywa się wewnątrz budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczęcie zabawy nastąpi dnia 2.12.2016 o godz. 20:00, a zakończenie – dnia 3.12.2016 o godzinie 6:00. Uczestnicy nie mogą opuszczać samodzielnie budynku szkoły przez cały czas trwania zabawy.
6. Organizator zabawy gwarantuje bezpieczeństwo Uczestnikom znajdującym się na terenie budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej.
7. Po zakończeniu zabawy Uczestnik może opuścić budynek szkoły i powrócić do miejsca zamieszkania, jeżeli jego rodzic / prawny opiekun wyraził pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.
8. Uczestnik może opuścić budynek szkoły przed upływem terminu zakończenia zabawy wyłącznie w towarzystwie swojego rodzica / prawnego opiekuna. Rodzic / prawny opiekun może odebrać swoje dziecko po okazaniu dokumentu tożsamości, pod warunkiem że dane w nim zawarte są zgodne z informacjami podanymi w punkcie 7 zgody na udział dziecka w zabawie.
9. Osoby niewpisane na listę uczestników nie zostaną wpuszczone na teren budynku szkoły podczas trwania zabawy, z wyjątkiem rodziców / prawnych opiekunów, o których mowa w punkcie 8 Regulaminu.
10. Uczestnikom zabawy Zabrania się:
– posiadania i używania podczas zabawy przedmiotów niebezpiecznych, m.in.: pałek, noży, zapalniczek, zapałek, broni palnej, broni gazowej, broni pneumatycznej, żrących środków chemicznych, materiałów pirotechnicznych
– posiadania i używania podczas zabawy środków medycznych, używek, narkotyków i innych środków odurzających, za wyjątkiem środków wymienionych w punkcie 3 zgody na udział dziecka w zabawie
– samowolnego opuszczania budynku szkoły
– niszczenia i przywłaszczania cudzego mienia, w tym – mienia należącego do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej.
11. Uczestnicy zabawy mają obowiązek:
– posiadania przy sobie śpiwora i karimaty oraz obuwia sportowego (zmiennego)
– posiadania przy sobie stosownych leków zgodnych z zaleceniami lekarskimi
– poinformowania Organizatora o schorzeniach mogących wpłynąć na zdrowie i życie uczestnika i innych osób oraz o zaleconych przeciwdziałaniach objawom tych schorzeń
– informowania Organizatora o zagrożeniach dla życia lub zdrowia swojego lub innych uczestników imprezy
– przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.
12. W przypadku popełnienia przez uczestnika zabawy czynu niedozwolonego lub zabronionego Organizator poinformuje o tym rodzica / prawnego opiekuna oraz właściwe służby i instytucje.
13. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez nieletnich uczestników zabawy ponoszą ich rodzice / prawni opiekunowie.

Data ……………………………….. Podpis Uczestnika …………………………………………………

Zgoda rodzica (prawnego opiekuna) na udział dziecka
w zabawie „Noc Agentów” na terenie ZSE w Dąbrowie Górniczej.

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
w zabawie „Noc Agentów” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, która odbędzie się w nocy z 2 na 3 grudnia 2016 roku, w godzinach: 20:00 – 6:00.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję program oraz regulamin zabawy.
3. Oświadczam, że:
– stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zabawie
– moje dziecko zażywa regularnie następujące leki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i dawkowanie leku)
– moje dziecko ma alergię na

…………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Inne uwagi o stanie zdrowia dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wyrażam zgodę na podejmowanie przez Organizatora decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka w czasie trwania zabawy.
5. * Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu zabawy, co potwierdzam podpisem: ……………………………………………
* Deklaruję osobisty odbiór mojego dziecka po zakończeniu zabawy (do godziny 6:15) lub w czasie jej trwania, co potwierdzam podpisem : ……………………………………………
* niepotrzebne skreślić
6. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania mojego dziecka z zabawy w przypadku posiadania lub zażywania przez nie niedozwolonych substancji (np. alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników zabawy.
7. Poniżej zamieszczam swoje dane.

Imię i nazwisko rodzica ……………………………………………………………………………………………..

Seria i nr dokumentu tożsamości …………………………………………………………………………………

Nr telefonu rodzica ……………………………………………………………………………………………..

Data …………………………… Podpis rodzica …………………………………………….

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content