Redagowanie pism związanych z działalnością turystyczną

Hotelarstwo i turystyka należy do usługowej części gospodarki narodowej. Dlatego też pisma związane z tymi działaniami są spotykane w korespondencji dotyczącej spraw handlowych i usług. Do najczęściej spotykanych pism związanych z hotelarstwem i turystyką należą:
1. Oferta
Oferta ma zachęcić odbiorcę do zakupienia oferowanych usług. (Ogólne zasady budowania oferty omówione są wśród typów pism korespondencyjnych)
2. List intencyjny
List taki nie musi koniecznie skłaniać do skorzystania z oferty. Może być jedynie przyjaznym przypomnieniem korzyści, jakie oferuje nadawca tego listu (np. rabaty dla stałych klientów). List taki powinien przyciągać uwagę czytającego, oferować mu pewną korzyść oraz udzielać informacji koniecznej do skorzystania z oferty, tzn. podać nazwę firmy, adres, ewentualnie numer telefonu.
3. Program
Występują dwa rodzaje programów imprez:

a) Program ramowy, który przedstawia propozycje na każdy dzień;
b) Program szczegółowy, który podaje propozycje z rozbiciem na godziny.
Program przedstawia to, co organizator imprezy planuje w trakcie jej trwania.

W przypadku spraw związanych z hotelarstwem i turystyką forma pisma bywa bardzo różna, szczególnie jeśli chodzi o ofertę i list intencjalny. Wszystko zależy od tego, kto ma być odbiorcą danego pisma. Jeśli odbiorcą jest firma lub przedstawiciel firmy, list taki ma typową formę dla pisma korespondencyjnego. Jeśli pismo jest kierowane do indywidualnego odbiorcy, często taki list przybiera formę listu prywatnego, bez adresu nadawcy, znaków powoławczych (inicjałów) i określeń sprawy. Forma taka ma na celu przekazanie odbiorcy o indywidualnym, przyjaznym traktowaniu go przez nadawcę pisma. Jeśli oferta kierowana jest do szerszego grona odbiorców może być skomponowana jak pismo zatytułowane, bez podania adresata. Podobnie komponuje się program, umieszczając w pierwszym wersie tytuł, a w następnych – rodzaj i termin imprezy. Program zazwyczaj nie jest pismem samodzielnym, lecz dołączonym do oferty lub potwierdzenia zakupu, nie wymaga więc ani adresu nadawcy (choć lepiej by był, gdyż organizator imprezy nie zostaje anonimowy), ani adresu odbiorcy.05

Zadanie 1

zadanie-oferta


Projekt pt. „Integracja w plenerze”
w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pacanowie
ul. Koziołka Matołka
11-555 Pacanów
tel. 897923244
e-mail koziolek@pacanow.pl
Pacanów, 2016.06.11
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego w formie jednodniowej wycieczki
realizowane w ramach projektu „Integracja w plenerze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pacanowie realizuje w okresie od czerwca 2016 roku do grudnia 2016 roku projekt pn. „Integracja w plenerze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego w formie jednodniowej wycieczki na potrzeby projektu pt. ” Integracja w plenerze”. W ramach projektu przewidziano wyjazd integracyjny w formie jednodniowej wycieczki dla 10 uczestników wraz z opiekunem, dowiezienie i odwiezienie uczestników, zwiedzanie okolicy, obiadokolacja, zajęcia integracyjne z instruktorem.
Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
3.Oferent przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferent złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać e-mailem, drogą pocztową wypełniając załączony formularz do dnia 27.07.2016r. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pacanowie
ul. Koziołka Matołka
11-555 Pacanów
tel. 897923244
e-mail koziolek@pacanow.pl
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjnego w formie jednodniowej wycieczki dla 10 uczestników wraz z opiekunem, dowiezienie i odwiezienie uczestników, zwiedzanie okolicy, obiadokolacja, zajęcia integracyjne z instruktorem realizowane w ramach projektu „Integracja w plnerze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
2. Wymagania:
a. wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem zamówienia wymagane ustawami nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami do wykonywania zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
c. wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Termin i miejsce wykonania zadania:
Ofertę należy złożyć z dopiskiem „Oferta na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego w formie jednodniowej wycieczki”:
a) osobiście w siedzibie: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pacanowie, ul. Koziołka Matołka, 11-555 Pacanów
b) przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pacanowie, ul. Koziołka Matołka, 11-555 Pacanów.
c) w wersji elektronicznej na e-mail: koziolek@pacanow.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2013 roku do godziny 11:00Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego na w/w miejsce, a nie data jej wysłania.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferenci o rozstrzygnięciu postępowania zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej koziolek-matolek.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Strony wyrażają zgodę na negocjacje cenowe.
W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem najniższej ceny.

4. Czas realizacji: 01.08.2013 r. do 30.09.2016 r.
5. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona wyboru oferty, której cena brutto w przeliczeniu na jednego uczestnika wycieczki będzie najniższa (cena musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do zrealizowania zamówienia i będzie obowiązującą przez cały czas ważności oferty) oraz atrakcyjność programu wycieczki (tj. propozycja zwiedzania oraz zajęcia integracyjne z instruktorem).
W przypadku złożenia ofert z taką samą najniższą ceną, oferenci którzy złożyli tożsame, najniższe oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych opartych na innych parametrach np. doświadczenie, referencje.
Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi oferentami pisemne negocjacje.
Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Kaczka Balbina pod numerem telefonu 086 4645634
Wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze oferty w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia wykonawcy przez Komisję.Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania konkurencyjnego bez podania przyczyny unieważnienia postępowania.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty,
b) szczegółowy program wycieczki integracyjnej z kalkulacją kosztów, ceną jednostkową na jednego uczestnika oraz całkowitą ceną brutto wycieczki,
c) dokument o posiadaniu uprawnień do świadczenia usług turystycznych,
d) dokument potwierdzający wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych,
e) dokument potwierdzający posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej,
f) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
Dyrektor PCPR
Kaczka Balbina

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
……………………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA
Do: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pacanowie,
ul. Koziołka Matołka,
11-555 Pacanów
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru usługi polegającej na zorganizowaniu wyjazdu integracyjnego w formie jednodniowej wycieczki dla 10 uczestników wraz z opiekunem, dowiezienie i odwiezienie uczestników, zwiedzanie okolicy, obiadokolacja, zajęcia integracyjne z instruktorem w ramach projektu „Integracja w pleneze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, składamy ofertę następującej treści:
1. Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy
Projekt pt. „Integracja w plenerze”
w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pacanowie
ul. Koziołka Matołka
11-555 Pacanów
tel. 897923244
e-mail koziolek@pacanow.pl
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. NIP: ……………………………..
3. REGON: ………………………..
4. Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………
5. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
6. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: ………zł(słownie:………………………………….……………………….……….) obowiązujący podatek VAT…..%…………zł(słownie: ……………………….……….)
Cena brutto…………zł(słownie:………………………………….…………..….……….)
zaś koszt 1 uczestnika cenę netto…………. zł (słownie: …….…………………….)
obowiązujący podatek VAT…..%…………zł(słownie: ……………….………….……….)
koszt 1 uczestnika brutto (słownie: ……………………………………………………. .)
7. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016r.
8. Warunki płatności: w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury po wykonaniu usługi.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. Nr 1 do zapytania ofertowego),
b) szczegółowy program wyjazdu integracyjnego w formie jednodniowej wycieczki
realizowane w ramach projektu z kalkulacją kosztów, ceną jednostkową brutto na jednego uczestnika oraz całkowitą ceną brutto wycieczki,
c) dokument o posiadaniu uprawnień do świadczenia usług turystycznych,
d) dokument potwierdzający wpis do odpowiedniego rejestru organizatorów i pośredników turystycznych,
e) dokument potwierdzający posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej,
f) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego, nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego warunki.
………………. dnia ……………………..
Miejscowość
………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany (imię i nazwisko oferenta) ………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr dowodu osobistego …………………………………………………………………………………………………..
Nr ewidencyjny PESEL ………………………………………………………………………………………………..
Jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy/firmy (nazwa i dokładny adres firmy) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
przystępując do udziału w zamówieniu na usługę polegającą na organizacji wyjazdu integracyjnego w formie jednodniowej wycieczki dla 10 uczestników wraz z opiekunem, dowiezienie i odwiezienie uczestników, zwiedzanie okolicy, obiadokolacja, zajęcia integracyjne z instruktorem w projekcie „Integracja w plenerze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” oświadczam, że:
Projekt pt. „Integracja w plenerze”
w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe
centra pomocy rodzinie”.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pacanowie
ul. Koziołka Matołka
11-555 Pacanów
tel. 897923244
e-mail koziolek@pacanow.pl
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. Dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwych oświadczeń.
Pacanów, dnia ………………………… …………………….
pieczęć i podpis oferenta
 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content